قالب نگارشی و طرح روی جلد طرحهای تحقیقاتی قالب نگارشی و طرح روی جلد طرحهای تحقیقاتی

 باسمه تعالی
 
به منظور یکسان سازی و نظم بخشیدن به گزارشهای دریافتی برای امور پژوهشی و تحقیقاتی، گزارشات نهایی به همراه لوح فشرده حاوی کلیه مطالب پژوهش میبایست طبق فرمت پیشنهادی ذیل ارایه گردد.

ساختار گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی:
1. بخشها و ترتیب آنها
· صفحه بسم الله
· صفحه ی عنوان فارسی (به شرح پیوست شماره1)
· شناسنامه طرح(به شرح پیوست شماره2)
· چکیده ی فارسی (حداکثر 250 واژه ) همراه با واژه های کلیدی(حداکثر 6 واژه )
· پیشگفتار(به شرح پیوست شماره 3 )
· تقدیر و تشکر (اختیاری)
· فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها و عناوین پیوستها)
· فهرست جدولها ( در صورت ضرورت )
· فهرست شکلها ( در صورت ضرورت )
· متن اصلی شامل فصل های ذیل است :
فصل اول : مقدمه که شامل تعریف مساله و ضرورت آن ، اهداف
فصل دوم: پیشینه ی پژوهش ( مرور منابع یا ادبیات تحقیق ) ، فرضیه ها ، ملاحظات اخلاقی ، محدودیت ها ، متغیر ها و تعاریف واژه ها.
فصل سوم :روش شناسی تحقیق ( متناسب با رشته ی مورد نظر )
فصل چهارم : تجزیه تحلیل یافته ها و اجرای مدل
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری(شامل تحلیل نتایج ، کاربرد نتایج و پیشنهادها می باشد.)
· منابع و مآخذ
· پیوستها
· چکیده ی انگلیسی ( حداکثر 250 واژه ) همراه با واژه های کلیدی( حداکثر 6 واژه )
· صفحه ی عنوان انگلیسی

2. کاغذ و چاپ
کلیه ی قسمتهای گزارش نهایی طرح تحقیقاتی باید روی کاغذ سفید مرغوب A4 چاپ و تکثیرگردد .تمامی متنها فقط بر یک روی کاغذ تایپ می شود . نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و اندازه ی آن 14 می باشد ، مطلوب آن است که نوع قلم B lotus انتخاب شود . نوع قلم برای عناوین از همان نوع و برجسته (Bold) باشد. بدین ترتیب در هر صفحه 26 الی 29 سطر گنجانده شود.
3. فاصله گذاری و حاشیه بندی
فاصله ی سطر ها در تمامی گزارش نهایی برابر 1/0 سانتیمتر است ، اما فاصله ی سطر ها در چکیده برابر 1/5 سانتیمتر می باشد .حاشیه از طرفین سمت راست 2/3 سانتیمتر و از چپ مساوی /312 سانتیمتر و حاشیه از بالا 44/2 سانتیمتر و از پایین 1/9 سانتیمتر می باشد . این حاشیه ها باید در سرتاسر گزارش نهایی رعایت شود . در تمامی صفحات به استثنای صفحه عنوان و صفحه شناسنامه طرح قالب ذیل به عنوان سرصفحه در نظر گرفته شود.
عنوان طرح نام مجری

4. شماره گذاری
شماره ی صفحات آغازین ( از اول گزارش نهایی تا اول متن انگلیسی ) با حرف ابجد نوشته شوند . تمامی صفحات متن اصلی ، که از مقدمه یا فصل نخست شروع می شوند ، باید شماره گذاری شوند . شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی شکل ، جدول ، منابع و پیوست ها نیز می گردد . شماره ی صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار می گیرد . اولین صفحه ( صفحه ی عنوان ) بدون شماره ، تایپ می گردد . بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند . مثلاً 4-2-3 بیان کننده ی زیر بخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است .

5. جدول و شکل ها
تمامی شکلها ( تصویر ها ، نمودارها ، منحنی ها ) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شود ، به گونه ای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد . تصویر ها ، نمودارها ، و منحنی ها با لفظ شکل نامیده می شوند . تمامی شکلها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند . مثلاً برای جدولهای فصل 2 .جدول 1-2، 2-2 و ....برای جدول های فصل 3 ، جدول 1-3 ، و .... استفاده شود . عنوان جدولها در بالای آنها و عنوان شکلها در زیر آنها ذکر می گردد . چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی گرفته شده است ، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر می گردد . جدول باید حداکثر دارای سه خط افقی و فاقد خط عمودی باشد . همچنین لازم است به کلیه ی شکلها و جدولها ، در متن ارجاع شده باشد .

6. زیر نویس
در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ، توضیح را می توان به صورت زیرنویس در همان صفحه ارایه نمود . در اینصورت عبارت یا واژه توسط شماره ای ، که به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن چاپ می شود ، مشخص شده و در زیر نویس توضیح مربوط به آن شماره ارایه می شود . قلم مورد استفاده در زیر نویس می تواند با قلم اصلی متفاوت باشد .

7. ذکر اعداد در متن
در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می شود (غیر از جدولها و نمودارها ) هرگاه عدد کمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته می شود ، مثل هفت ، و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته می شود ، مثل 46 یا 13 . برای مشخص کردن اعداد اعشاری از (/ ) استفاده می شود مثل 12/4 ، و چنانچه درصد مورد نیاز است از علامت % استفاده می شود . همچنین لازم است کلیه ی اعداد متناسب با زبان متن نوشته شوند .

8. درج لغات لاتین در متن فارسی
همه ی لغات خارجی در متن به خط فارسی Italic و در زیر نوشت به لاتین (یا به خط اصلی ) نوشته می شود ، به استثای اسامی علمی گیاهان و جانوران که به صورت لاتین و ایتالیک در متن نوشته می شوند.

9. روابط ریاضی و فرمول ها
فرمولها در هر فصل به صورت جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند . به طوری که شماره ی فصل در سمت راست و شماره ی فرمول بعد از آن آورده می شود.
طیق نمونه زیر :
(5-1) F=ma
که بیان کننده ی رابطه ی 5 از بخش اول است . قبل از برخی از رابطه ها می توان به مرجع آن اشاره نمود. بعد از هر رابطه کمیتهای مورد استفاده در آن توضیح داده می شود .

10. نحوه ی ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ
لازم است در متن به کلیه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد اشاره شود . چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود ، بلافاصله بعد از خاتمه ی جمله پرانتزی باز شود و نام و نام خانوادگی ،سال و شماره صفحه ذکر گردد.
در فهرست منایع و مآخذ نیز ،منابع بر اساس نام خانوادگی نویسنده و به ترتیب الفبا ذکر می گردند . لازم است که جزییات و شیوه ی ذکر منبع در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه های معروف و شناخته شده در مجلات علمی پژوهشی باشد . همچنین لازم است ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی آورده شود .

11. مشخصات جلد گزارش نهایی طرح
- جلد گزارش نهایی به رنگ سورمه ای باشد .
- جلد گزارش نهایی باید به صورت گالینگور باشد .
- صفحه ی مشخصات فارسی روی جلد و و انگلیسی در پشت جلد آورده شود و در قسمت عطف عنوان طرح ، نام مجری و سال پایان طرح آورده شود .

12. تکثیر گزارش نهایی
محقق موظف است گزارش نهایی خود را در 3 نسخه تکثیر و به صورت جلد شده ( که در بالا توضیح داده شد ) به انضمام CD طرح در دو قالب Word و Pdf به این مرکز تحویل نماید .
پیوست شماره یک:


بانک مسکن
عنوان طرح


کارفرما: بانک مسکن

سازمان مجری:

مسیول طرح:

تاریخ:
ویرایش:


پیوست شماره2:

شناسنامه طرح

کارفرما: بانک مسکن
سازمان/ نام مجری:
مدیر مسیول:
کارشناسان اصلی طرح:


سایر کارشناسان:

ناظر علمی:
ناظر فنی:
پیوست شماره 3: پیشگفتار(با فونت ایران نستعلیق)
بسمه تعالی
پیشگفتار

با عنایت به لزوم ارتقای سطح دانش و آگاهی با استفاده از یافته های حاصل از پژوهش و بکارگیری آن در عرصه های مختلف، اداره کل بررسی‌های اقتصادی و توسعه محصول بانک مسکن در سایه حمایت و رهنمودهای مدیران ارشد بانک و با همکاری مراکز تحقیقاتی کشور و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، سعی در تولید دانش در زمینه های برنامه ریزی، سرمایه گذاری، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر حوزه های مطالعاتی دارد .
با توجه به اینکه فعالیت پویای بانک مسکن در عرصه بازار پول و سرمایه نیازمند پژوهش مستمر بوده و شناسایی روش‌های تامین مالی این بخش نیاز به برنامه ریزی های منظم دارد، این اداره کل مصمم است تا با ارایه دستاوردهای پژوهشی بویژه با معرفی خدمات نوین بانکی، گام مؤثری در پیشبرد امور بانک به سمت تحقق اهداف چشم انداز توسعه و تحول نظام بانکی بردارد .


اداره کل بررسی‌های اقتصادی و توسعه بانک مسکن