مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5000 عدد ریبون چاپگر کارت

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5000 عدد ریبون چاپگر کارت
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، ساختمان ادارات مرکزی.

2-نوع، کمیت و کیفیت کالا (موضوع مناقصه):

موضوع مناقصه حاضر عبارت است از خرید تعداد 5000  عدد ریبون چاپگر کارت

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 000/000/350 ( سیصدوپنجاه میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی (کد1111) یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارایه گردد.

4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :

از ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/9/1392 تا ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 27/9/1392. آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 15 روزشنبه مورخ 14/10/1392. آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.

6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای الف وب:

ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 16/10/1392. در محل فوق، طبقه نهم، سالن کنفرانس.

7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره حسابداری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب)ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

 *هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 08:26:00
تاريخ : 1392/09/19