مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای دو سالانه امور سرویس ،نگهداری و تعمیرات ،تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به تعداد 1449 دستگاه چاپگر کارت

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:
بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)– بالاتر از خیابان اسفندیار - -خیابان ارمغان شرقی – پلاک 8 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن
2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):
دو سالانه امور سرویس ، نگهداری و تعمیرات ،تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به تعداد 1449 دستگاه چاپگر کارت
3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ 000ر800ر738ر1 (یک میلیارد و هفتصدو سی و هشت میلیون و هشتصد هزار) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری و بودجه یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.
4-توضیحات:
بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو سالانه امور سرویس ، نگهداری و تعمیرات ،تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به تعداد 1449 دستگاه چاپگر کارت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1395/09/16
می باشد.
5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه
پاکت های الف:
آدرس :تهران خیابان نلسون ماندلا– بالاتر از خیابان اسفندیار - -خیابان ارمغان شرقی – پلاک 8 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن – طبقه دوم -دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :26205738
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768      

 

ساعت : 10:55:00
تاريخ : 1395/09/16