مدارک مورد نیاز حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن مدارک مورد نیاز حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تشکیل پرونده تسهیلات ساخت مسکن عبارتند از :

اشخاص حقیقی:
 • اصل و کپی تمام صفحات اسناد مالکیت 
 • اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی مالکین (تمام صفحات)
 • اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
 • اصل وکپی تمامی نقشه‌های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
 • اصل وکپی کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ، عدم خلاف و ...
 • نقشه سازه مربوطه (در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
 • اخذ قرارداد آسانسور در صورت وجود آسانسور
 • استعلام تسهیلاتی و استعلام چک‌های برگشتی برای دارندگان حساب جاری
 • تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول(عوارض شهرداری و انشعابات )
 • تکمیل نمونه فرمهای مربوطه


نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط، مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 28 روز کاری می باشد .


اشخاص حقوقی:
 • اصل و کپی اساسنامه شرکت ( انجام عملیات احداث در موضوع فعالیت شرکت می بایستی درج شده باشد )
 • اصل و کپی آگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست یکسال تمام باشد) 
 • اصل و کپی آگهی های تغییرات ثبتی شرکت
 • ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
 • اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره ، سهامداران 10 % و بیشتر و صاحبان امضای شرکت
 • اصل و کپی تمام صفحات اسناد مالکیت
 • اصل و کپی کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ، عدم خلاف و...
 • اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
 • تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات )
 • اصل و کپی نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
 • نقشه سازه مربوطه (در خصوص پروژه های بیش از یک واحد )
 • اخذ قرارداد آسانسور در صورت وجود آسانسور
 • اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل مربوط به 3 سال اخیر شرکت
 •  لیست اعضا ممهور به مهر اداره کل تعاون (در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن )
 • تکمیل نمونه فرمهای مربوطه


توضیح1 : عدم وجود سابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست .
توضیح 2 : تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید .


نکته: در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط ، مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 28 روز کاری می باشد .