رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رییس حوزه شرق استان فارس

محسن غضنفری
رییس حوزه شرق استان فارس
تلفن : 071-54226440
نمابر : 071-54226439
آدرس پستی : جهرم-خیابان۲۲بهمن طبقه فوقانی شعبه مرکزی جهرم