پرسش های متداول پرسش های متداول

مدارك لازم جهت اجاره صندوق امانات چيست؟

- ارائه مدارك شناسايي ( اصل شناسنامه، كارت ملي و كپي صفحات آن ) مربوط به متقاضي

- 3 قطعه عكس رنگي 4×3 و يك برگ فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه متقاضي و وكيل وي

- افتتاح حساب و يا معرفي حساب هاي موجود ( جهت اشخاص حقيقي و حقوقي )

- تكميل فرم تقاضا       - الصاق تمبر مالياتي    - افتتاح حساب و يا معرفي حساب هاي موجود           - پرداخت اجاره بهاي يكساله و وديعه اجاره صندوق ها

- ارائه رونوشت اساسنامه شركت در روزنامه هاي حاوي آگهي ثبت شركت و مشخصات صاحبان امضاي مجاز ،حاوي آخرين تغييرات ثبت شده شركت توسط اشخاص حقوقي الزامي است.

آيا امكان افتتاح صندوق امانات به صورت مشترك وجود دارد؟

در راستاي ارايه خدمات به مشتريان و دارندگان صندوق امانات نزد بانک، اجاره صندوق امانات مشترک به متقاضيان، امکانپذيرمی باشد. لذا اجاره صندوق امانات اشتراکي و يا تبديل صندوقهاي امانات انفرادي به اشتراکي ضمن رعايت ضوابط ذيل ميسر مي باشد

موارد ابطال ضمانتنامه چيست؟

1- اعلام كتبي ذينفع مبني بر ابطال و خاتمه ضمانتنامه

2- انقضاء سر رسيد مدت اعتبار ضمانتنامه ( تاريخ انقضاء )

آيا ارايه لاشه ضمانتنامه پس از ابطال ضمانتنامه الزامي است؟

در صورت اعلام كتبي ذينفع درخصوص ابطال و خاتمه مدت ضمانتنامه و يا انقضاء سر رسيد اعتبار آن، براي آزاد سازي وثايق نياز به ارايه اصل ضمانتنامه نيست.

براي تمديد ضمانتنامه چه اقدامي مي بايست صورت پذيرد؟

هر ضمانتنامه اي داراي سررسيد معيني است كه بنا به درخواست ذينفع قابل تمديد مي باشد.به اين منظور ذينفع ضمانتنامه بايد روز قبل سررسيد، به صورت كتبي درخواست تمديد ضمانتنامه را به بانك تسليم نمايد و در صورتي كه قبل از سر رسيد ،متقاضي اقدام به تمديد نكند و يا نسبت به واريز وجه ضمانتنامه اقدام نكند، چنانچه وثيقه اخذ شده اعتبار داشته باشد، ضمانتنامه براي مدتي كه ذينفع درخواست كرده با اخذ موافقت وثيقه دهنده تمديد مي شود.

در صورت مفقود شدن ضمانتنامه رعايت چه مواردي الزامي است؟

1- ذينفع به صورت كتبي و صريح عدم وصول اصل ضمانتنامه صادره را اعلام مي كند و متقاضي نيز به صورت كتبي اعلام مي نمايد كه عين ضمانتنامه را مفقود كرده است و متعهد مي باشد زيان وارده را جبران نمايد.

2- مراتب ابطال ضمانتنامه صادره به متقاضي و ذينفع اعلام و نسبت به صدور ضمانتنامه جديد اقدام مي گردد يا آنكه بدون ابطال ضمانتنامه نسبت به صدور المثني آن با همان شرايط اقدام نمايد.

3- مابه التفاوت كارمزد ابطال و صدور ضمانتنامه جدول طبق تعرفه عمومي بانك محاسبه و اخذ مي شود

براي تقليل ضمانتنامه رعايت چه مواردي ضروري است؟

ممكن است در مورد برخي از ضمانتنامه ها از جمله ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد يا پيش پرداخت و يا ساير موارد مشابه به دليل انجام قسمتي از تعهدات متقاضي قبل از سررسيد، درخواست تقليل ضمانتنامه از سوي ذينفع به واحد صادر كننده ضمانتنامه ارايه شود كه در اين گونه موارد بايد نكات زير مراعات شود:

1- تقليل ضمانتنامه بايد به استناد درخواست كتبي ذي نفع صورت گيرد

2- واحد صادر كننده ضمانتنامه پس از ثبت تقاضا در دفتر و تاييد امضاي ذي نفع نسبت به صدور اسناد، تقليل ضمانتنامه را تنظيم و براي ذي نفع ارسال نمايد

3- واحد صادر كننده ضمانتنامه مي تواند مازاد وثيقه ضمانتنامه را به تناسب مبلغ تقليل يافته به متقاضي در مقابل اخذ رسيد، مسترد كند.