مدیریتهای شعب مدیریتهای شعب

افزایش تعداد شعب، افزایش خدمات بانکی، لزوم ارتباط با مراکز تصمیم گیری در استانها، سرعت بخشـیدن به امـور اجرایی، بازرسی و نظارت سریع و دقیق، حل مشکلات ونیازهای فوری شعب، بازاریابی و جذب مشتری و اعطای تسهیلات باعث بکارگیری سیاست عدم تمرکز از طریق فرآیند تفویض اختیاردر بانک گردید. دراین راستا و در نیمه دوم سال 1368 تشکیل واحدهایی تحت عنوان سرپرستی در بانک به امری ضروری تبدیل گردید و در سال 1369 استقرار و تشکیل هفت سرپرستی مورد تصویب هیات مدیره بانک قرار گرفت و بدین ترتیب در پایان مرداد ماه همان سال بصورت منطقه ای و مطابق برنامه تدوین شده تشکیل گردید. ضمناً سایر سرپرستیها (چهار سرپرستی مصوب دیگر) تا پایان سال 1372 بتدریج تشکیل گردید.
هریک از سرپرستی های جدیدالتاسیس علاوه بر شعب استان، شعب تعدادی از استانهای همجوار را نیز تحت پوشش داشتند. در این زمان شعب تهران تحت نظارت اداره امور سرپرستیها و شعب قرار داشت. این اداره پس از تاسیس سرپرستی ها در مناطق مختلف کشور، نظارت بر امور کل سرپرستیها را بر عهده گرفت. تشکیل سرپرستیها و واحدهایی با عنوان حوزه در دوره های زمانی مشخصی به شرح ذیل صورت پذیرفت .دورۀ اول (سالهای1365-1361): 
در پایان این دوره توسعه شبکه شامل افتتاح چندین شعبه بوده است و بانک عملاً با تعداد 192 شعبه و تحت نظارت ادارۀ امور شعب به فعالیت خود ادامه داده است.

دورۀ دوم (سالهای 1370-1366): 
همانگونه که عنوان گردید در این دوره و درسال 1369 با افتتاح هفت سرپرستی موافقت گردید. سرپرستی منطقه خوزستان به مرکزیت اهواز (شامل19شعبه) ، سرپرستی منطقه غرب به مرکزیت کرمانشاه (شامل18شعبه) ، سرپرستی منطقه جنوب به مرکزیت شیراز (شامل24شعبه) ، سرپرستی منطقه جنوب شرق به مرکزیت کرمان (شامل18شعبه) ، سرپرستی منطقه شمالغرب به مرکزیت تبریز (شامل31شعبه)، سرپرستی منطقه شمالشرق به مرکزیت مشهد (شامل18شعبه) و در نهایت سرپرستی منطقه مرکز به مرکزیت اصفهان (شامل28شعبه) فعالیت خود را آغاز نمودند. دراین دوره و در سال 1367 اداره امورشعب به مدت دو سال ادغام گردید بصورتی که امور مالی شعب برعهدۀ اداره حسابداریکل و امور اداری آنها به اداره امورکارکنان محول گردید. درابتدای سال 1369بنابر پیشنهاد ادارۀ برنامه ریزی برلزوم وجود اداره ای جهت نظارت بر امورشعب و سرپرستی ها تاکید گردید و این اداره مجدداً در این سال شروع به فعالیت نمود و شعب استان تهران تحت پوشش این اداره قرارگرفت.

دورۀ سوم ( سالهای1375-1371): 
درسال 1371 سرپرستی منطقه غرب تهران (شامل23 شعبه) و سرپرستی استانهای مازندران، گلستان، سمنان به مرکزیت ساری (شامل26شعبه) در شمال کشور افتتاح گردید. پس ازآن درسال 1372 سرپرستی منطقه شرق تهران شامل 25 شعبه و سرپرستی استانهای گیلان و اردبیل به مرکزیت رشت شامل 15شعبه تاسیس گردید.
گسترش سریع شبکه بانک در نیمه اول دهه هفتاد با ایجاد سازمانی جدید به نام حوزه و تفویض بخشی از اختیارات سرپرستی به این واحدها را اجتناب ناپذیر ساخت.
حوزه ها واحدهای سازمانی کوچکی بودند که تحت نظر سرپرستیها فعالیت می نمودند و نظارت بر عملکرد چند شعبه را برعهده داشتند و پس از توسعه شبکه بانکی و افزایش تعداد شعب به سرپرستی تغییر یافتند.

درراستای این سیاست درسال 1374 چهارحوزه استان همدان به مرکزیت همدان (شامل14شعبه) ، حوزه استان هرمزگان به مرکزیت بندرعباس(شامل12شعبه)، حوزه آذربایجان غربی به مرکزیت ارومیه (شامل17شعبه) و حوزه یزد (شامل18شعبه) تشکیل گردید.
در همین سال سرپرستی استان تهران ومرکزی (شامل28 شعبه) تاسیس گردید که شعب شهرهای قزوین، کرج، قم و استان مرکزی را تحت پوشش قرارداد.

دورۀ چهارم سالهای(1380-1375):
 چهار حوزه یادشده قبلی در تیر ماه سال 1376 به سرپرستی مستقل تبدیل گردید. ضـمن اینکه حوزه های جدید استان لرستان به مرکزیت خرم آباد با 14 شعبه، استان کردستان به مرکزیت سنندج با 12 شعبه، استان بوشهر به مرکزیـت بوشهر با 12 شعبه، استان سیستان و بلوچستان به مرکزیـت زاهدان با 6 شعبه و حوزه استان مرکزی به مرکزیت اراک با 15 شعبه تاسیس شد.
حوزه های مذکور به استثنای حوزه سیستان و بلوچستان در تابستان سال 1378 به سرپرستی تبدیل گردید و سرپرستی استان سیستان و بلوچستان به مرکزیت زاهدان با 6 شعبه در مهرماه سال 1379 تاسیس گردید. درهمین سال حوزه های استان گلستان به مرکزیت گرگان با 13 شعبه ، استان سمنان با 11 شعبه، استان اردبیل با 11 شعبه، استان ایلام با 9شعبه، استان چهارمحال و بختیاری با 8 شعبه و حوزه ناظر جنوب خراسان نیز تاسیس تا بخشی از اختیارات سرپرستی های مناطق به آنان تفویض گردد.
سرپرستی استان تهران و مرکزی نیز با تاسیس سرپرستی استان مرکزی به سرپرستی استانهای تهران، قزوین و قم تغییر یافت. درپایان دهه 1370شبکه بانک با 21 سرپرستی و حوزه اداره می شد .

دورۀ پنجم سالهای (1385-1381):
 با توجه به توسعه روز افزون شبکه بانک و ضرورت ارتباط بیشتر با مسیولین محلی در استان ها تعداد سرپرستی ها افزایش یافت. طی دورۀ اخیر سرپرستی استان قزوین شامل 13شعبه، استان خراسان شمالی شامل 9شعبه، استان خراسان جنوبی شامل 6 شعبه، استان قم شامل 8 شعبه و استان چهارمحال و بختیاری شامل 8 شعبه آغاز به کار نمودند.
لازم به شرح است که با تشکیل سرپرستی ها، شرح وظایف آنها نیز تهیه و پس از تصویب هیات مدیرۀ بانک به آنان ابلاغ شد. در سالهای اخیر روند تفویض اختیار به سرپرستی ها سرعت گرفت به نحوی که در حال حاضر بخش عمده ای از وظایف واحدهای ستادی بانک به آنها محول و توسط آنها انجام می شود.
درپایان سال 1385 حوزۀ مناطق آزاد شامل 6 شعبه تنها حوزۀ باقیمانده در سیستم بانک مسکن بوده و تمامی حوزه ها به سرپرستی تبدیل گردیدند. 
با توجه به تغییرات صورت گرفته در سازمان بانک و با پیشنهاد اداره برنامه ریزی و تشکیلات که نام آن اداره به ادارۀ طرح و برنامه و عنوان سرپرستی به مدیریت شعب و ادارۀ امورسرپرستی ها و شعب به ادارۀ امور مدیریت های شعب تغییر نام یافت.

در پایان دوره مذکور بانک مسکن با 34 مدیریت شعب در استانها و حوزۀ مناطق آزاد (مستقردر ادارۀ امورمدیریت های شعب) و973 شعبه در سطح کشور به فعالیت خود در زمینه ارایه خدمات بانکی ادامه میدهد .
 
دوره ششم(1386-1390):
بانک مسکن در ابتدای دوره مورد بررسی با تعداد 10،380 نفر نیروی انسانی طبق الگوی ساختار سازمانی تعریف شده بر اساس اهداف و راهبردهای سازمان مشغول به ارایه خدمات بانکی بوده است. این تعداد نیروی انسانی در قالب چهار مدیریت امور ، 22 اداره ، 1 مرکز و 1،061 شعبه فعال بوده‌اند.
طی دوره مورد بررسی، بانک با ایجاد تغییرات در ساختار سازمانی و توسعه نیروی انسانی و شعب متناسب با شرایط آن مقطع زمانی به ارایه خدمات پرداخته است. به ترتیبی که در پایان دوره تعداد نیروی انسانی به 11،882 نفر بالغ گشته و این کارکنان در قالب 11 مدیریت امور ، 27 اداره ، 35 مدیریت شعب ، 1 مرکز و 1،232 شعبه سازمان یافته‌اند.
تاریخ ویرایش1395/10/25- 17:23