اعضای هیات عامل اعضای هیات عامل

عضو هیات عامل بانک و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-82932215
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون منابع انسانی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-82932200
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون امور شعب و بازاریابی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم
تلفن :
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون حقوقی و پیگیری وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-82932205
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون مالی و پشتیبانی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-82932210
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه چهارم
تلفن : 021-82932400
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون اعتباری
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
تلفن : 021-82932600
نمابر :
 

نقشه سایت نقشه سایت