شرایط ملک-سن ساختمان شرایط ملک-سن ساختمان

 الف- یکسان‌سازی حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول تسهیلات:


پس‌انداز مسکن جوانان و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

اعطای سقف تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن از محل حساب پس انداز مسکن جوانان همانند سقف تسهیلات از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالات انفرادی و زوجین بر روی املاک با حداکثر قدمت 25 سال امکان‌پذیر گردید. در خصوص املاک بیش از 25 سال قدمت و حداکثر تا 30 سال، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق در تسهیلات انفرادی به ترتیب 1600، 1200 و 800 میلیون ریال و در تسهیلات زوجین به ترتیب 3200، 2400 و 1600 میلیون ریال و دقیقاً مطابق سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در این املاک تعیین می‌گردد .

توضیح: پرداخت تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالات انفرادی و یا زوجین در املاک تا 25 سال ساخت و ایضاً بیش از 25 سال و حداکثر تا 30 سال ساخت، معادل سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در این گونه املاک امکان‌پذیر می‌باشد.
 


صندوق پس‌انداز مسکن

اعطای سقف تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن در حالات انفرادی یا زوجین در املاک با حداکثر قدمت 30 سال ساخت (با توجه به سقف تسهیلات پایین‌تر نسبت به سایر محصولات اعتباری) امکان‌پذیر گردید. ضمناً اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بلامانع می‌باشد.


صندوق پس‌انداز مسکن یکم

این حساب از تاریخ 1399/09/08 افتتاح نمی گردد.

 حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به تنهایی و یا به صورت توام با سایر تسهیلات (حساب‌های تعهدی، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و ...) تغییری نیافته، کماکان 20 سال و 25سال می‌باشد.
خاطرنشان می‌سازد املاک بیش از 30 سال قدمت مشمول دریافت تسهیلات فروش اقساطی مسکن (تعهدی، اوراق و ...) نمی‌گردند.
نکته: در خصوص پرداخت تسهیلات بدون سپرده به گیرندگان سقف تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالات انفرادی و یا زوجین، در صورتی که تسهیلات به صورت توام با سایر حساب‌های صندوق پرداخت گردد، پرداخت تسهیلات بدون سپرده مازاد بر تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن- به دلیل عدم پرداخت تمامی تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن- امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمناً در پرداخت تسهیلات بر روی املاک بیش از 25 سال ساخت نیز، با توجه به سقف تسهیلات پایین‌تر در این املاک، پرداخت تسهیلات بدون سپرده موصوف فاقد موضوعیت خواهد بود.


ب- تسهیل در ضوابط تعویض وثیقه تسهیلات فروش اقساطی مسکن:

هر چند تعیین حداکثر قدمت ملک در زمان اعطای تسهیلات، امری ضروری می‌باشد لیکن در مقطع تعویض وثیقه، بررسی وضعیت ملک معرفی شده جدید از لحاظ مطابقت آن با شرایط عمومی وثایق غیر منقول از جمله قابلیت ترهین، ارزنده، سهل‌البیع، بلامعارض، مفروز و شش‌دانگ بودن ملک کافی به مقصود می‌باشد. بنابراین چنانچه تعویض وثیقه املاک در رهن بانک (بابت تسهیلات فروش اقساطی مسکن) بدون دریافت تسهیلات جدید (اعم از مابه‌التفاوت تسهیلات و یا تسهیلات مجدد علاوه بر انتقال مانده بدهی تسهیلات قبلی) مورد درخواست باشد، فارغ از محل وقوع ملک (منطقه جغرافیایی مبدا و مقصد تعویض وثیقه) و نوع تسهیلات قبلی (صندوق پس‌انداز مسکن یکم، پس‌انداز مسکن جوانان و یا سایر حساب‌های تعهدی، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و یا تسهیلات بدون سپرده و ...)، بررسی و تعیین قدمت ملک معرفی شده جدید ضروری نمی‌باشد. بر این اساس، صرفاً ملک جدید با دارا بودن شرایط زیر مشمول ترهین به عنوان وثیقه تسهیلات می‌گردد:
1- پلاک جدید معرفی شده ضمن داشتن پایانکار ساختمانی معتبر، بایستی حایز شرایط عمومی پذیرش اموال غیر منقول به عنوان وثیقه تسهیلات از جمله قابلیت ترهین، ارزنده، سهل‌البیع، بلامعارض، مفروز و شش‌دانگ باشد.
2- 80 درصد ارزش ملک معرفی شده بایستی تکافوی باقی‌مانده مطالبات بانک (مانده بدهی حین‌الفسخ تسهیلات) را بنماید.
3- مدت باقی‌مانده بازپرداخت تسهیلات، بیشتر از 3/4 (سه‌چهارم) عمر مفید ملک مورد معرفی (بر اساس گزارش ارزیابی) نباشد .
 تاکید می‌گردد در صورتی که متقاضی همزمان با تعویض وثیقه، تقاضای دریافت تسهیلات جدید (اعم از مابه‌التفاوت تسهیلات یا تسهیلات جدید علاوه بر انتقال بدهی تسهیلات قبلی) را داشته باشد، رعایت حداکثر قدمت پلاک معرفی شده متناسب با تسهیلات دریافتی جدید ضروری می‌باشد.

ردیف  نوع تسهیلات  ملاحظات مربوط به قدمت ساختمان 
1 اوراق گواهی حق تقدم    حداکثر قدمت ملک تا 25 سال تسهیلات به صورت انفرادی  200 ، 160 و 120  میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- حداکثر قدمت ملک تا 25 سال تسهیلات به صورت زوجین 400 ، 320 و 240  میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت انفرادی  160 ، 120 و 80 میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت زوجین  320 ، 240 و 160 میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 30 سال 
2 حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 


  حداکثر قدمت ملک تا 25 سال

در بافت فرسوده حداکثر قدمت ملک 20 سال 


- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 25 سال

3 حساب صندوق پس انداز مسکن عادی  حداکثر قدمت ملک تا 30 سال ساخت
- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 30 سال 
4 حساب پس انداز مسکن جوانان
  حداکثر قدمت ملک تا 25 سال ( سقف تسهیلات براساس سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی وقوع ملک محاسبه میشود )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت انفرادی  160 ، 120 و 80میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت زوجین  320 ، 240 و 160 میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 30 سال
5 حساب جوانان و یا صندوق پس انداز عادی
توام با اوراق حق تقدم 
مطابق ضوابط و مقررات اوراق گواهی حق تقدم ( ردیف 1 )
6 حساب صندوق پس انداز مسکن یکم
توام با اوراق گواهی حق تقدم 
مطابق ضوابط و مقررات صندوق پس انداز مسکن یکم  ( ردیف 2 )
7 تعویض وثیقه در انواع تسهیلات  بدون دریافت مابه تفاوت تسهیلات : مشروط به رعایت ضوابط بانک ، پلاک جدید محدودیتی در قدمت ساخت ندارد .
در  دریافت ما به تفاوت و یا تسهیلات جدید : قدمت پلاک جدید بایدمتناسب با شرایط تسهیلات جدید باشد.