حساب صندوق پس انداز مسکن 250 میلیون ریالی حساب صندوق پس انداز مسکن 250 میلیون ریالی

سقف تسهیلات فروش اقساطی (ناشی از سهم الشرکه):250 میلیون ریال
سقف تسهیلات: 250میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : 125 میلیون ریال
دوره انتظار :12 ماه
نرخ سود تسهیلات: 11 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
ارزیابی ملک : باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید
سن ساختمان : حداکثر 25 سال

کاربرد : انتقال سهم الشرکه بانک به خریداران واحدهای مسکونی احداث شده با مشارکت بانک
توضیح : پرداخت تسهیلات فروش اقساطی با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن تا سقف 250 میلیون ریال صرفا به آن دسته از سپرده گذارانی که قصد خرید سهم الشرکه بانک در واحدهای احداث شده با مشارکت بانک مسکن را دارند امکان پذیر است .
حداکثر تسهیلات قابل پرداخت با رعایت سقف های مقرر به میزان سهم الشرکه بانک خواهد بود.
ضرایب برابری ، حداکثر ضریب برابری ، حداقل مدت انتظار اولیه و حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه برای سقف های تسهیلاتی 225 میلیون ریال و 250 میلیون ریال به شرح جدول زیر تعیین می گردد.

 
 

سقف تسهیلات (میلیون ریال )

ضریب برابری

حداکثر ضریب برابری

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه )

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه(میلیون ریال)

225

6 ماه یک برابر

7 دوره

12

32

250

6 ماه یک برابر

7 دوره

12

36

 
بهترین روش جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی تعیین شده در حداقل مدت انتظار مربوطه ، افتتاح حساب با مبالغ زیر و حفظ موجودی در طی مدت انتظار تعیین شده باشد.
 
 
 

مبلغ سپرده گذاری( ریال)

مدت انتظار(ماه)

سقف تسهیلات( ریال)

112/500/000

12

225/000/000

125/000/000

12

250/000/000

 
شرایط و ضوابط جاری مربوط به حداکثر مدت بازپرداخت ، ضریب برابری ، حداقل متوسط موجودی ، حداقل مدت انتظار برای تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال کماکان به قوت خود باقی است.