تسهيلات ازدواج تسهيلات ازدواج

                                                              مدارک تسهیلات ازدواج

 

 

1- اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی متقاضی تسهیلات

2- اصل و تصویرشناسنامه وکارت ملی ضامن

3- ارایه عقدنامه

4- گواهی درآمد متقاضی تسهیلات مورد قبول بانک

5- گواهی درآمد ضامن مورد قبول بانک

6- فرم درخواست تکمیل و امضای شده

7- ارایه سفته تضمینی (به میزان اصل و کارمزد تسهیلات)

 

توضیح:
- متقاضی تسهیلات صرفاً حداکثر 2سال بعد از تاریخ ثبت عقد می تواند از تسهیلات استفاده نماید.
- ثبت نام در سامانه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ve.cbi.ir)

 

تاریخ ویرایش1398/6/13- 9:3