تسهيلات جعاله تعميرات مسكن تسهيلات جعاله تعميرات مسكن

مدارک تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن

 

1- اصل و تصویرتمام صفحات سند مالکیت ملک که لزوماً باید به نام درخواست کننده تسهیلات باشد.

2- اصل و تصویر پایان کار ساختمانی

3- اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه مالک /مالکین(تمام صفحات)

4- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه ضامن/ضامنین(تمام صفحات)

5- مدارک شغلی و درآمد مالک ( تسهیلات گیرنده) شامل جواز کسب، فیش حقوقی و ...

6- اصل و تصویر وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)

7- اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)

8- فرم درخواست تکمیل و امضای شده

9- کارت پایان خدمت/گواهی اشتغال به تحصیل / برگه اعزام به خدمت/...

10- اصل و تصویر اجاره نامه ملک ( در خصوص املاک اوقافی)

تاریخ ویرایش1398/6/13- 9:1