جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۱ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۱

 
سال حداقل سپرده ماهیانه سال حداقل سپرده ماهیانه سال    حداقل سپرده ماهیانه
اول
70000
ششم
130000
 یازدهم
240000
دوم
80000
هفتم
150000
 دوازدهم
 270000
سوم
90000
هشتم
170000
 سیزدهم
 300000
چهارم
100000
نهم
190000
 چهاردهم
 330000
پنجم
110000
دهم
210000
 پانزدهم
 360000

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٨١ به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٨٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید . در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن ١٨٣٠ در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنمایی های لازم را آسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1381

واریز یکجا

13/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

363/273 ریال

1

2/361/277ریال

2

415/170ریال

2

4/696/607 ریال

3

467/066 ریال

3

5/319/361 ریال

4

518/962 ریال

4

5/942/116 ریال

5

570/858 ریال

5

6/564/870 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:33